Menu
ZŠ a MŠ Čistá
ZŠ a MŠČistá

Obecné informace k provozu

Škola zahájí ve školním roce 2023/2024 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce.

Ve škole byl vytvořen systém sdílení informací. Onemocnění žáka či zaměstnance se hlásí ředitelce školy. Všechna aktuální oznámení budou zveřejněna na webových stránkách školy, na fcb školy a na nástěnce v ZŠ.

Všichni žáci i zaměstnanci školy byli poučeni o dodržování zásad osobní a respirační hygieny. Zákonní zástupci žáků i zaměstnanci školy byli upozorněni, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Hygienická pravidla a standard úklidu

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k desinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, po příchodu do třídy provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky na jedno použití.

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro,  s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonickykontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Projekty